Regulamin

Regulamin sklepu www.debrande.pl z dnia 14.03.2022r.

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy debrande.pl dostępny pod adresem internetowym www.debrande.pl prowadzony jest przez:

                Debrande Sp. z o.o.
                Ul. Obornicka 227
                60-650 Poznań
                NIP: 7831731299
                REGON: 362642608
                KRS: 0000600263

               Numer telefonu: +48 575695711
               E-mail: kontakt@debrande.pl  

               Konto bankowe: PKO Bank Polski 15 1020 4027 0000 1402 1393 2365
               BIC SWIFT - BPKOPLPW

              Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
               VIII Wydział Gospodarczy.


 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów sklepu (Konsumentów i Przedsiębiorców) i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Klientem umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu debrande.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 2
Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Debrande Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 227, kod pocztowy 60-650, NIP: 7831731299, REGON: 362642608, KRS: 0000600263.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.debrande.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – w rozumieniu kodeksu cywilnego - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Administrator - oznacza Debrande Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Obornickiej 227 NIP: 7831731299, REGON: 362642608, KRS: 0000600263., która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 18. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 19. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 20. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 21. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.debrande.pl 
 22. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 23. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy:

  Debrande Sp. z o.o.
  Obornicka 227
  60-650 Poznań

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@debrande.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 575695711
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

  PKO Bank Polski 15 1020 4027 0000 1402 1393 2365
  BIC SWIFT - BPKOPLPW

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9-16.

 

 

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Mozilla, Opera, Internet Explorer,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,

 

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Produkty oferowane w sklepie są nowe, oryginalne, legalnie wprowadzone na polski rynek.
 7. Opisy produktów są zgodne z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta (np. długość wkładki deklarowana przez producenta na opakowaniu).
 8. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamawiającego, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposób płatności, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, na końcu należy przycisnąć przycisk „przejdź dalej”;
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, polityki prywatności i prawa odstąpienia od umowy;
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia obejmujące: przedmiot zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybraną metodę płatności, wybrany sposobu dostawy, czas dostawy;
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty";
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Debrande Sp. z o.o. Umowy Sprzedaży;
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr” , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 11. Na koniec pozostaje opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3;
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;
 14. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie Klienta również faktura VAT. Warunkiem otrzymania faktury jest zaznaczenie tego w odpowiednim miejscu w formularzu oraz podanie danych koniecznych do wystawienia faktury, wskazanych w formularzu;
 15. Sprzedaż w Sklepie prowadzona jest tylko na terenie Polski. Sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą (dotyczy wyceny kosztu transportu).

 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a.  Przesyłka kurierska Inpost po przedpłacie
  b.  Przesyłka kurierska Inspot za pobraniem
  c.  Inpost paczkomaty po przedpłacie
  d.  Inpost paczkomaty za pobraniem
  e.  Odbiór osobisty pod adresem siedziby Spółki po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a.  Płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku odbioru osobistego)
  b.  Płatność za pobraniem
  c.  Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  d.  Płatności elektroniczne
  e.  Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 4.  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a.   płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
  b.   płatności za pobraniem - Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
  c.   płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie;
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  b.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowanym błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 9. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz zachować kopię protokołu.

 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a.   W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  b.   Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Klient chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  c.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracane produkty powinny zostać odesłane w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem metek na adres:

                      DEBRANDE Sp. z o.o.
                      ul. Obornicka 227
                      60-650 Poznań
                      tel. 575695711
        Do przesyłki prosimy dołączyć paragon fiskalny oraz wypełniony formularz zwrotu (pobierz formularz zwrotu).

  d.   Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  e. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  f. Sprzedawca zastrzega, że przesyłki nadawane przez użytkowników jako pobraniowe nie są odbierane.

 

§ 11  
Wymiana produktu

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wymianę produktu w przypadkach nietrafionego rozmiaru, braku zadowolenia z produktu lub w każdym innym przypadku.
 2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia Sprzedawcy chęci dokonania wymiany produktu w formie mailowej lub telefonicznej. Po ustaleniu szczegółów wymiany i potwierdzeniu dostępności produktów, Klient zobowiązany jest do odesłania wymienianego produktu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu oraz z kompletem metek na adres:

                        Debrande sp. z o.o.
                        ul. Obornicka 227
                        60-650 Poznań
                        tel. 575 695 711
  Zaleca się, by do przesyłki dołączyć paragon fiskalny oraz wypełniony formularz wymiany (pobierz formularz wymiany)

 3. Sprzedawca zastrzega, że przesyłki nadawane przez użytkowników jako pobraniowe nie są odbierane.
 4. Realizacja wymiany jest zależna od dostępności interesującego Klienta produktu.
 5. Koszty przesyłki związanej z wymianą produktów ponosi Klient i muszą zostać uregulowane przez niego bezpośrednim przelewem na konto przed realizacją wymiany z podaniem numeru zamówienia w tytule przelewu.
 6. Sprzedawca zastrzega, że bez konieczności dopłaty za produkt możliwa jest jedynie wymiana produktów pochodzących z tej samej grupy cenowej. Jeśli cena produktu na wymianę jest wyższa, Klient  jest zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie, przelewając stosowną kwotę na konto Sprzedawcy. Natomiast jeśli cena produktu na wymianę jest niższa, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu różnicy w cenie Klientowi bezpośrednim przelewem na wskazane przez niego konto bankowe w terminie 14 dni.

 

§ 12  
Reklamacja i gwarancja 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Odpowiedzialność za ukryte wady towarów spoczywa na Sprzedawcy przez okres 24 miesięcy.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru (pobierz formularz reklamacji).
 6. Konsument powinien odesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacji (zalecamy również dołączenie paragonu fiskalnego) na adres:
                        DEBRANDE Sp. z o.o.
                        ul. Obornicka 227
                        60-650 Poznań
                        tel. 575695711
 7. Sprzedawca zastrzega, że przesyłki nadane za pobraniem nie są odbierane.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni od momentu odbioru przesyłki z reklamowanym produktem. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. Decyzje reklamacyjne są wydawane w oparciu o niezależną opinię Biegłego Rzeczoznawcy z Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego / specjalność obuwnictwo.
 10. Klient reklamujący produkt w przypadkach uzasadnionych może rościć o zwrot kosztów przesyłki zwrotnej, jednak nie większy niż kwoty podane przez sprzedającego na stronach sklepu. Taki zwrot następuje jedynie na podstawie faktury VAT, pobranej przez Klienta przy nadawaniu przesyłki. Faktura musi być dołączona do przesyłki zwrotnej i wystawiona na dane:
                         DEBRANDE Sp. z o.o.
                         ul. Obornicka 227
                         60-650 Poznań
                         tel. 575695711
                         NIP: 7811998467
 11. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
     a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
     b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
     c.   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
     a.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
     b.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych jest w  Polityce Prywatności .

 

§ 14
Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku Polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 1073 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-14
Wszystko sprawnie i szybko
2024-06-06
Ok
pixel